Bouwvergunning

Voor het bouwen of verbouwen hebt u in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Meer uitleg daarover vindt u op de website www.ruimtelijkeordening.be.

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen echter alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Het wordt daarom aanbevolen voorafgaandelijk inlichtingen in te winnen op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.

Dossiertypes
Voor de vergunningsplichtige werken worden 3 verschillende dossiertypes onderscheiden:

  1. Aanvragen waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is. De medewerking van een architect is hier vrijwel altijd vereist. Uw architect is op de hoogte van de vormvereisten van het dossier en de opmaak van het dossier maakt in principe deel uit van zijn of haar opdracht tenzij anders overeengekomen uiteraard.
  2. Aanvragen waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat.
    Deze werkzaamheden zijn meestal vrijgesteld van de medewerking van een architect. U kan dit dossier zelf samenstellen.
  3. Aanvragen voor technische werken. Meestal kan u deze dossiers ook zelf samenstellen. 

De aanvraagformulieren vindt u in het E-loket of via www.ruimtelijkeordening.be. Meer uitleg omtrent de vereisten inzake dossiersamenstelling vindt u eveneens op de website www.ruimtelijkeordening.be.

Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u ook meer informatie over welke werken vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect (en dus geen uitgebreide dossiersamenstelling vereisen). 
Het is raadzaam hierover (in geval van twijfel) contact op te nemen met de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening. 
De uiteindelijke aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en kan ingediend worden bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.

Stedenbouwkundige voorschriften
Vooraleer je een aanvraag indient, kom je best even langs op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening om daar informatie te verzamelen over de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor het perceel waarop je wil bouwen.
Gelden er vastgestelde rooilijnplannen? Welke voorwaarden gelden specifiek voor aanvragen langsheen een gewestweg (bv. Bredabaan)?
Het perceel kan binnen de omschrijving van een Bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen de grenzen van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling gelegen zijn waarbinnen specifieke bouwvoorschriften gelden.

Stedenbouwkundig attest
In sommige gevallen kan het raadzaam zijn - alvorens een stuk grond of gebouw aan te kopen of concrete bouwplannen door een architect te laten uittekenen - schriftelijke zekerheid te hebben omtrent de bouwmogelijkheden voor dat welbepaald goed.
Dit kan voor de gemeente Wuustwezel onder twee vormen:

De stedenbouwkundige inlichtingen: Stedenbouwkundige inlichtingen (het vroegere stedenbouwkundig attest nummer 1) geven duidelijkheid omtrent de bestemming van een onroerend goed volgens de voorschriften van het gewestplan, het BPA of de verkavelingsvergunning. Bv. gelegen in woongebied, agrarisch gebied, gelegen in een verkaveling met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, enz.
Het stedenbouwkundig attest: Het stedenbouwkundig attest (het vroegere stedenbouwkundig attest nummer 2) verschaft duidelijkheid omtrent een  concreet project.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. U kunt dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.