Het OCMW-bestuur

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en neemt alle beleidsbeslissingen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor de agendapunten over personen en individuele dossiers.  Een aantal bevoegdheden delegeert de raad aan de vergaderingen van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités.

De nieuwe raad werd verkozen op 7 januari 2013. Marc Van Gils, voorzitter sinds 2004, werd opnieuw als voorzitter aangesteld. Op 1 januari 2015 nam Glenn Verelst de taak van voorzitter over.

In de loop van de jaren wordt de samenstelling gewijzigd omwille van ontslagnames of afspraken binnen en tussen de partijen.

Vast Bureau

Het Vast Bureau doet dienst als het dagelijks bestuur van het OCMW en voert de beslissingen uit die worden genomen door de raad.

Het Vast Bureau volgt de dagelijkse werking van alle diensten en instellingen van het OCMW en personeelsbeleid. Het heeft een bevoegdheid
voor kleine aankopen en investeringen en geeft advies voor grote aankopen en investeringen.

Bijzondere comité Sociale dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de dossiers “recht op maatschappelijke integratie” en andere (financiële) steunverlening.
De maatschappelijk werkers wonen de vergadering bij en geven toelichting. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks.

Bijzondere Comité  Ouderenzorg

Het Bijzonder Comité doet dienst als dagelijks bestuur voor het woonzorgcentrum (nieuwe benaming voor het rusthuis) en de thuiszorg. Het Comité voert de beslissingen uit, die worden genomen door de raad en heeft zelf een aantal gedelegeerde taken. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks.
Het Bijzonder Comité Ouderenzorg is bevoegd voor kleine aankopen en investeringen voor het woonzorgcentrum en geeft advies voor grote aankopen en investeringen. Daarnaast worden alle beslissingen inzake dagelijks beleid van ouderenzorg (thuiszorg, woonvoorzieningen en dienstencentrum) hier genomen.

Managementteam

Het Managamentteam is een adviserend orgaan, bestaande uit de leidinggevende ambtenaren van het OCMW en de stafmedewerkers. Het managementteam vergadert samen met de voorzitter en heeft een belangrijke taak in de vertaling van het beleid naar de  dagelijkse werking.
In het managementteam zetelen secretaris, ontvanger, directeur woonzorgcentrum, hoofd sociale dienst, de stafmedewerkers en de ICT-medewerker.