Milieuvergunning

De milieuvergunningen worden onderverdeeld in klassen, volgens hoe groot de overlast is die (mogelijk) veroorzaakt wordt. De aard van de hinder is veelomvattend: het kan gaan van geluidshinder, dierlijke mestopslag, het produceren van afvalwater tot brandstofopslag.

Er zijn 3 categorieën waarvan categorie 3 geldt voor de activiteiten die het minste hinder veroorzaken.

Inrichtingen 3e klasse
Voor deze inrichtingen is er geen vergunningsplicht, maar wel een meldingsplicht. Deze melding moet gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen en ingediend worden op het bureel van de dienst grondgebiedzaken .

Inrichtingen 2e klasse
Er bestaat een vergunningsplicht waarbij het college van burgemeester en schepenen bevoegd is uitspraak te doen over de vergunningsaanvraag. De aanvraagformulieren zijn te bekomen op het gemeentehuis.

Inrichtingen 1e klasse
Er is een vergunningsplicht waarbij de Bestendige Deputatie van de Provincie bevoegd is om uitspraak te doen over de vergunningsaanvraag. De aanvraagformulieren kan je op het gemeentehuis afhalen.

In Openbaar onderzoek

Bij een nieuwe milieuvergunningsaanvraag vindt er eerst een openbaar onderzoek plaats. In deze periode hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaar tegen de milieuvergunningsaanvraag in te dienen.

De milieuvergunningsaanvraag kan gedurende de periode van het openbaar onderzoek worden ingekeken op de dienst Milieu van het gemeentehuis (2de verdiep).  Bezwaren dienen ook schriftelijk aan deze dienst overgemaakt te worden.

Volgende vergunningsaanvragen liggen momenteel in openbaar onderzoek...

Meer info?

Meer info over deze materie en de aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst Milieu, 2de verdieping van het gemeentehuis op het nummer: 03 690 46 23