Regelgeving Wonen en bouwen

Het beleid inzake ruimtelijke ordening is een Vlaamse bevoegdheid. Dit betekent dat de regelgeving (decreten) uitgevaardigd wordt door het Vlaams parlement en de Vlaamse regering.
Sinds 1 september 2009 wordt de ruimtelijke ordening in Vlaanderen geregeld via de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kortweg VCRO. Dit is het basisdecreet inzake ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn nog diverse uitvoeringsbesluiten, verordeningen en omzendbrieven van toepassing. Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u een heel goed overzicht van de geldende wetgeving. 

De regelgeving rond ruimtelijke ordening is erg complex en verandert voortdurend. Naast de eigenlijke regelgeving rond ruimtelijke ordening zijn er nog verschillende andere beleidsdomeinen (Bos en Natuur, Onroerend Erfgoed, Landbouw, Grond en pandenbeleid,…), met telkens een eigen regelgeving die van invloed kan zijn op de toepassing van de regelgeving rond ruimtelijke ordening. Met name bij de behandeling van vergunningsaanvragen kan andere regelgeving bepalend zijn voor de vergunbaarheid van een bepaald bouw- of verkavelingsproject. Omwille van deze complexiteit en snelle evolutie in regelgeving wordt daarom aanbevolen voorafgaandelijk aan het uitvoeren van (ver)bouwwerken, van welke aard ook, inlichtingen in te winnen op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.