Verkaveling

Er zijn 2 soorten verkavelingsaanvragen:

1. De verkaveling.

Wanneer u een terrein in twee of meer kavels wil verdelen om deze te koop aan te bieden als bouwgrond, moet u een verkavelingsvergunning aanvragen.
Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Voor de samenstelling van een volledig dossier raadpleegt u het besluit daarover van de Vlaamse regering. Dat besluit kunt u nalezen en afdrukken op de website www.ruimtelijkeordening.be. De aanvraagformulieren vindt u in het E-loket.

Als het te verkavelen terrein ontbost moeten worden, vraag dit dan mee aan in de verkavelingsaanvraag. Die ontbossing zal slechts toegestaan op voorwaarde dat u compenstiemaatregelen voorstelt, dat zijn:
ofwel de aanplanting van een bos met een gelijke oppervlakte op een ander perceel;
ofwel de betaling van een geldsom als bosbehoudsbijdrage (aan het Agentschap Natuur en Bos van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
U kan het formulier voor die compensatiemaatregelen eveneens downloaden via E-loket.

Wanneer uw verkaveling 5000m² beslaat en/of 10 loten of meer omvat, zijn ook de bepalingen van het Decreet Grond– en PandenBeleid (DGPB) van toepassing.  Dit betekent concreet dat u een sociale en bescheiden last zal moeten realiseren binnen uw verkaveling.  Voor meer inlichtingen neemt u best eerst contact op met de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.

U moet de plannen minimaal in vijf exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren. Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundige ambtenaar extra adviezen moet inwinnen. Vraag voor een vlotte behandeling van uw dossier op de dienst Ruimtelijke Ordening na uit hoeveel exemplaren uw dossier moet bestaan.

2. De verkavelingswijziging.

De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat u in eigendom hebt. U mag zelf het dossier opstellen.  De wijziging kan betrekking hebben op de voorschriften maar ook ingrepen aan de configuratie omvatten (bijvoorbeeld aan de perceelsgrenzen, de inplanting van gebouwen, het tracé van de wegen). De meeste mensen opteren er in dat laatste geval voor om de aanvraag door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Voor u uw aanvraag tot verkavelingswijziigng indient, moet u zelf een kopie van het dossier sturen naar alle eigenaars van een kavel binnen de oorspronkelijke verkaveling. Dat moet gebeuren per aangetekende brief. De postbewijzen van afgifte van de aangetekende zendingen moet u bij het dossier van de aanvraag voegen. U mag echter die andere eigenaars ook vooraf ‘voor akkoord’ laten ondertekenen op de aanvraag en op de plannen (dan hoeft u dezen die mee hebben ondertekend geen aangetekende brief te sturen). De eigenaars die niet mee hebben ondertekend op de aanvraag, kunnen schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de aangetekende zendingen bij de post.