Achter d'Hoven

Update 03/04/2017
Heb je interesse in één van deze percelen bezorg dan de vereiste documenten uiterlijk op 28 april 2017 aan IGEAN.  De toewijzing van de percelen vindt plaats op 23 mei 2017 om 19.30 u. De gunstig gerangschikte kandidaten worden hierop uitgenodigd. De kandidaat die het langst in de gemeente woont, gewoond heeft of werkt mag als eerste een perceel kiezen, en zo verder tot alle 29 percelen zijn toegewezen. Meer info via tel. 03 350 08 20

Update 1/02/2017
IGEAN organiseert binnenkort de verkoop van de eerste 29 kavels in de verkaveling Achter d’Hoven. Samen met het gemeentebestuur organiseren ze op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in GC Kadans een informatieavond, waar iedere geïnteresseerde toelichting krijgt over de verkaveling, de verkoopsvoorwaarden en de prijzen. We mikken hierbij voornamelijk op mensen die een duidelijke band hebben met Wuustwezel én die nog niet beschikken over een eigendom. In totaal biedt IGEAN 50 kavels aan. Meer info via tel. 03 350 08 20

Update 28/11/2016
Volgende namen worden voorgesteld voor de zes straten en vier verbindingspaadjes die worden aangelegd binnen het project Achter d'Hoven: Lange Mie, Sterke Peer, Nieuwe Buiten, Poorthof, Boomgaard, De Wissel, Vinkepad, Mulderpad, Vlinderpad en Kerkepad. Dit voorstel tot naamgeving ligt in openbaar onderzoek van 15 november 2016 tot en met 14 december 2016. Bezwaarschriften kunnen tijdens deze periode worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.

Update 15/11/2016
De wegeniswerken zijn intussen echt van start gegaan. Deze worden uitgevoerd in twee fases en zullen duren tot eind 2017. Het project Achter d'Hoven voorziet in de aanleg van een vijftal straten.  In de eerste fase wordt straat A, inclusief het plein; volledig aangelegd. Straat A loopt quasi parallel met het plein en vormt een buffer tussen het plein en de eerste rij kavels. De aannemer is er gestart met rioleringswerken. Achtereenvolgens wordt er daarna gestart met straat D (straat tegen de tuinen van woningen Hagelkruis), straat E (straat achter tuinen Kloosterstraat), straat B (woonerf midden in verkaveling) en straat C (straat tegen de school en het nieuwe park). Indien de weersomstandigheden gunstig blijven, zouden de rioleringswerken in de laaste straat starten februari 2017. Voor iedere straat mag je een achttal maanden rekenen, dit tussen start van de werken en de uiteindelijke afwerking.

Tijdelijk fietspad
Vanaf maandag 21 november loopt er een tijdelijk fietspad tussen Hagelkruis en Kloosterstraat over het projectgebied Achter d'Hoven. Deze omleggingsweg is vooral bedoeld voor de schoolgaande jeugd en hun ouders die zo de werken op het Achter d'Hovenplein kunnen vermijden en zich op een veilige manier kunnen verplaatsen van en naar de omliggende scholen (De Wissel, Triangel en GO!). 

Update 4/10/2016

Op 17 mei 2016 werd de verkavelingsvergunning voor het project Achter d'Hoven goedgekeurd. Om de geplande wegenwerken mogelijk te maken, liet IGEAN eind augustus een woning, een magazijn en een klaslokaal slopen. Maandag 3 oktober is aannemer Vermetten Wegenbouw nv begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van wegen en rioleringen in het binnegebied Achter d'Hoven. Gestart wordt met het rooien van een aantal bomen en heesters.

De eigenlijke weg- en rioleringswerken zullen duren tot eind 2017. In het najaar van 2017 wordt ook de aanleg van het park voorzien met een 167 bomen, 8.110 heesters en 5.712 vaste planten.

De hinder voor de bevolking blijft beperkt. Het eerste deel van het Achter d'Hovenplein (zijde Kerk tot Kadans) blijft beschikbaar als parkeerzone, op het andere deel (Kadans - Dienstencentrum) kan de wekelijkse markt gewoon blijven doorgaan. Ook dienstencentrum Ter Wezel en parochiecentrum De Ark blijven bereikbaar.

 

 

Met de ontwikkeling van de achterliggende percelen tussen Dorpsstraat, Bredabaan en Kloosterstraat, samen 6ha groot, krijgt de gemeente een unieke kans om aan een nieuwe kern voor het landelijke Wuustwezel te bouwen.

Beeldkwaliteitsplan binnengebied Achter d’Hoven
Begeleid door het gemeentebestuur, IGEAN dienstverlening en een aantal externe deskundigen, heeft het architectenbureau LV-architecten in samenwerking met Grontmij een stedenbouwkundige visie en een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld voor het binnengebied Achter d’Hoven. Deze omschrijven de invulling van de openbare ruimte en de verschillende bebouwingstypes voor de projectzone tussen Dorpsstraat en Bredabaan. Drie grote deelruimten worden voorzien:  

Het plein
Het nieuw Achter d’Hovenplein wordt een plein op schaal van Wuustwezel. Hier komt een nieuw centrum waar het aangenaam vertoeven is, met een wekelijkse markt en gezellige terrassen. Gelijktijdig blijft het Achter d’Hovenplein geschikt voor grotere evenementen zoals de Achter d’Hovenfeesten, de Zandbergrun en de Oldtimermeeting.

Appartementen met dakterrassen en groene daktuinen vormen een nieuwe gevel. Op het plein worden twee functies samengebracht, zonder dat deze elkaar hinderen. Het linker gedeelte krijgt als marktplein een duidelijke verblijfsfunctie. Het rechter deel blijft een parking, dit voor de aanwezige culturele functies en de nieuw te ontwikkelen kleinschalige handel en horeca. Het autoverkeer wordt omgeleid ten noorden van de nieuwe bebouwing.

De wijk
De nieuwe woonwijk ligt tussen het plein en het park. Groene assen en paden doorsnijden het gebied en vormen de brug tussen het plein en het park. Voetgangers en fietsers krijgen hier een hoofdrol. De nabijheid van scholen, park en winkels vormen een extra troef.

Er is plaats voor bijna 100 ééngezinswoningen met een private tuin en een eigen karakter. Sommige woningen liggen in een woonerf, andere krijgen een optimale zonneligging, liggen aan het park of worden voorbehouden voor betaalbaar wonen.  Samen vormen ze een samenhangende maar toch gevarieerde wijk waarin aan bewoners ruime keuze wordt geboden om hun leven in te richten. Ruime leefruimtes, veel natuurlijk licht, aandacht voor duurzaamheid en voor groen kenmerken de nieuwe wijk.

Het park
Het park vormt de buffer tussen de nieuwe wijk en de woningen en winkels op de Bredabaan. In deze groene long kunnen kinderen spelen en ouderen wandelen. Rechts komt een paviljoen met appartementen, links blijft de basisschool. Voor de bewoners van de nieuwe wijk vormt dit park een groene long, waarbij de aanpalende nieuwe woningen en de appartementen letterlijk aan de rand van het park liggen.

Het wordt een levendig park, steeds in gebruik, met een grote wisselwerking tussen de school en de nieuwe wijk.  De omvang van het terrein maakt deze groene long een belangrijke schakel in de groenstructuur voor heel Wuustwezel.

Ontsluiting voor 160 woningen
Voor 160 bijkomende woningen is het van belang de ontsluiting zo gelijkmatig en efficient  mogelijk te verdelen en tegelijk te beletten dat er allerhande sluiproutes tot stand komen.  In totaal worden er vier ontsluitingswegen voorzien waarbij de Bredabaan, die hiertoe het beste uitgerust is, een belangrijke rol kan spelen.

50 kavels in aanbieding
IGEAN biedt in samenwerking met de gemeente vijftig kavels aan. Ze mikken hierbij vvoornamelijk op mensen die een duidelijke band hebben met Wuustwezel én die nog niet beschikken over een eigendom. Geïnteresseerden kunnen zich melden op de website van IGEAN. Deze personen krijgen een persoonlijk bericht over de koopvoorwaarden en de prijzen. De effectieve verkoop start begin 2017.

Meer info:
IGEAN dienstverlening, tav Swa Silkens
Doornaardstraat 60 - 2160 Wommelgem
03 350 08 13 - 0494 23 87 62
www.igean.be