Belastingen, retributies en subsidies

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting, een retributie en een subsidie. Hieronder worden de verschillen kort uitgelegd:

Belasting
Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Retributie
Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Subsidie
Een subsidie is een door de gemeente toegekend bedrag om praktische, sociale, sportieve of culturele doelstellingen te realiseren zonder dat er een directe tegenprestatie gevraagd wordt van de begunstigde.

Zowel belastingen als retributies en subsidies worden vastgesteld voor de gemeenteraad.

Hoe bezwaar indienen?
Als je meent onterecht of foutief te zijn belast, kan je een bezwaarschrift indienen.

Elk bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van drie maanden na verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de redenen waarop men zich beroept en met de nodige stavingsdocumenten. Het bezwaarschrift wordt gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel.

Het louter indienen van een gegrond bezwaar heft de invorderbaarheid van de belasting niet op. Het College van burgemeester en schepenen neemt de beslissingen ten gronde en deze beslissing wordt aan de bezwaarmaker betekend. Deze belissing zal definitief uitspraak doen over de invorderbaarheid.