Vrije tijd

Aanvraag vrijetijdspas

De vrijetijdspas laat je toe om tegen verminderd tarief deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten. De vrijetijdspas wordt uitgereikt voor één jaar en geeft recht op een korting van 50% op activiteiten van gemeentelijke en OCMW-diensten.

Klik op volgende link om het formulier te downloaden: Aanvraagformulier vrijetijdspas

Lees meer

Suskewiet

Lees meer

Subsidieaanvraag organisatie grote sportactiviteit

Subsidieaanvraag organistatie grote sportactiviteit

* enkel voor door de gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen
 

Contactpersoon + adres

Subsidiëring erkende verenigingen voor de organisatie van grote sportactiviteiten.

Artikel 1: Doel
Het gemeentebestuur wil het organiseren van grote sportactiviteiten door erkende verenigingen in de gemeente stimuleren.
Een grote sportactiviteit is een activiteit waaraan minimum 100 individuele deelnemers of 8 ploegen deelnemen. Aan volgende voorwaarden dient eveneens voldaan te worden:
-    de activiteit wordt georganiseerd op Wuustwezels grondgebied;
-    de activiteit richt zich voornamelijk tot inwoners van Wuustwezel;
-    het bestuur van de sportraad dient een advies uit te brengen over het project aan het College van Burgemeester en Schepenen;

Artikel 2: Doelgroep
Verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad (jeugdraad, cultuurraad, ouderenadviesraad, welzijnsraad), uitgezonderd de gemeentelijke sportraad. De verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad kunnen voor deze activiteiten subsidies krijgen via hun jaarlijkse subsidieaanvraag.

Artikel 3:
Minstens 2 maanden voor de activiteit dient een aanvraag ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen met opgave van de geraamde kosten.

Uiterlijk 30 dagen na de georganiseerde sportactiviteit dient er een bewijsvoering te gebeuren op het voorgeschreven formulier. Deze bewijsvoering dient eveneens te bevatten:
-    naam en contactadres van de vereniging;
-    datum van de sportactiviteit;
-    plaats van de sportactiviteit;
-    omschrijving van de sportactiviteit;
-    rekeningnummer van de vereniging;
-    een financieel verslag met exact cijfermateriaal: uitgaven en inkomsten;
-    kopies van de originele rekeningen;
-    een schatting van het aantal deelnemers;
-    een schatting van het aantal toeschouwers.

Artikel 4:
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van subsidies en bepaalt de bedragen, na advies van het bestuur van de gemeentelijke sportraad. De betaling kan enkel gebeuren indien de gemaakte onkosten voldoende werden bewezen.

Artikel 5:
Per sportactiviteit kan 50% van de gemaakte kosten tot maximaal 250 euro worden uitbetaald.

Artikel 6:
De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren binnen de 30 dagen volgend op het binnenbrengen van de nodige bewijsvoering.

Artikel 7:
Wanneer een vereniging meerdere initiatieven per jaar wil organiseren, kan er slechts één in aanmerking komen voor betoelaging.

Lees meer

Wuustwezel Digitaal

Lees meer

Inschrijvingsformulier vormingsaanbod

Bijvoorbeeld: 65.11.15-205.47
Aanbod najaar 2021
Cursussen
Workshops bloemschikken
Lees meer

Aanvraag vergunning wielerwedstrijd / doortocht / veldrit

Identiteit van de koersdirecteur

Die handelt namens het inrichtend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt, mede ook de verplichting aangaat de volgende voorstellen te eerbiedigen.

Aard van de wedstrijd
Categorie van wielrenners die aan de wedstrijd deelnemen
Tijdstip van de wedstrijd
Plaats en vertrek
Plaats van aankomst
Duur van de eigenlijke wedstrijd
:
:
Is er een publiciteitskaravaan
Duur van deze karavaan
:
:
Afstand van de wedstrijd
Hierbij gevoegd een gemeentelijk plan
met aanduiding van het parcours volgens de voorgeschreven kleuren.

ROOD: voor de gewestwegen;
BLAUW: voor de provinciewegen;
GROEN: voor de gemeentewegen;

Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A.
Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid; voor
Provinciewegen is dit met een blauwe dwarsstreep.

Bij elke van de kruispunten dient vermeld door wie het toezicht tijdens de wedstrijd zal worden uitgeoefend:
Signaalgever (S)
Locale politie - zone grens (P)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx gpx.
Er is
  • Geen verkeersomlegging
  • Er is wel een verkeersomlegging voorzien langs volgende straten (plan verkeersomlegging bijvoegen)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx gpx.
  • Geen begeleiding van de bereden locale politie-zone grens aangevraagd.
  • Wel begeleiding van de bereden locale politie-zone grens aangevraagd
Lees meer

Jong Organiserend Wuustwezel

Jeugdcultuur is een belangrijk thema binnen het Wuustwezels Jeugdbeleid. Met deze subsidie willen wij, de jeugdraad en de jeugddienst, jongeren in Wuustwezel stimuleren om iets in elkaar te boksen.

Lees meer

Security fuif

Je organiseert een fuif? Dan moet je verplicht security voorzien. Indien je vrijwilligers inschakelt die de security op zich nemen (voor kleine fuiven), dan vraagt de politie de gegevens van deze vrijwilligers. Gebruik hiervoor het formulier toezichters fuif’ en steek het bij je aanvraagformulier evenementen.

Lees hier de richtlijnen na in verband met het inzetten van toezichters.

Lees meer

Buurtfeest met Kinderactiviteiten

Organiseer je een buurtfeest? Voorzie dan een activiteit voor de kinderen! Huur een springkasteel, voorzie ijsjes, laat een clown komen, …

Het gemeentebestuur wil deze activiteiten promoten: onkosten voor een kinderactiviteit worden tot €150 terugbetaald.

Vul dit formulier in, steek er de bewijzen van onkosten bij en bezorg het aan de jeugddienst

Maximum 60 dagen na de activiteit indienen bij de jeugddienst

Identiteit Buurtschap
Buurtfeest met kinderactiviteit
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png bmp tif txt odf pdf doc docx xls xlsx bz2 gz rar tar zip.
Lees meer

Pagina's

Abonneren op Vrije tijd