Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Wuustwezel over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

Goede afspraken maken goede vrienden
Als gemeentebestuur proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig. Deze werden opgenomen in het nieuwe ‘GAS-reglement’, dat de gemeenteraad van Wuustwezel heeft goedgekeurd eind november 2016 en dat inging op 1 januari 2017. Op 2 december 2019 heeft de gemeenteraad een wijziging goedgekeurd in dit GAS-reglement. Deze wijziging werd op de website gepubliceerd op datum van 4/12/2019.

Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro. Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting.

Wat mag en niet mag leggen we je hier beknopt uit. Het volledige GAS-reglement alsook de wijziging vind je terug in onderstaande bijlagen of kan je opvragen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

 

Hoe verloopt de GAS-procedure
De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar. Voor Wuustwezel is dit de intercommunale IGEAN. De sanctionerend ambtenaar verwittigt de overtreder met een aangetekend schrijven over de vastgestelde overtreding. De overtreder heeft dan 15 dagen de tijd om zich mondeling of schriftelijk te verdedigen en kan zich hierin laten bijstaan door een advocaat. Minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen. Uiteindelijk beslist de sanctionerend ambtenaar of hij de overtreder vrijspreekt of een sanctie oplegt. Omdat in deze procedure de tussenkomst van het parket en de politierechtbank niet meer nodig is, komen we dankzij GAS tot een snellere en efficiënte bestraffing.

 

Welke overtredingen
Het GAS-reglement bestraft voornamelijk inbreuken op het algemeen politiereglement. enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil en graffiti. de overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiervoor werden aangeduid:

 

Meer info
IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Hilde Boydens – Lobke Goormans
03 350 08 11 - gas@igean.be
www.igean.be