Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de gemeente Wuustwezel (GECORO), adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wuustwezel.

De GECORO vergadert afhankelijk van de te adviseren aangelegenheden doch met een minimale frequentie van 2 maal per jaar.

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek opvragen bij Paul Deckers.

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter/deskundige en een vast (niet stemgerechtigde) secretaris, uit 9 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de Boerenbond, de jeugd, ….) en uit 2 deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De huidige samenstelling:

Geleding naam
Landbouw John Vermeiren
Lokale adviesraad economie Hilde Adriaensen
Werknemers Frans Cornelissens
Cultuur Liliane Vanhove
Jeugd Dries Anthonissen
Ouderen Adviesraad Frans Van Hees
Onderwijs Mariëlle Kuypers
Gezinnen Annick Van Dijck
Natuur en milieu Marc Vanbrabant
Deskundige 1 Marc Bernaerts
Deskundige 2 Jos Ansoms
   
Voorzitter Evelien Meyvis
Secretaris Paul Deckers