Milieu- en natuurraad

Deze raad komt minstens vier maal per jaar samen. Zij geeft advies aan het gemeentebestuur over aangelegenheden die het leefmilieu aanbelangen zoals de huisvuilophaling, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, het milieujaarprogramma, de samenwerking met het kringloopcentrum, enz.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Mariska Raeymakers, tel. 03 690 46 37.

De MiNaraad bestaat is samengesteld, naast de voorzitter en een vaste (niet stemgerechtigde) secretaris, uit 5 leden van de gemeenteraad, 6 vertegenwoordigers vanuit de adviesraden en 9 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, ….). 

De huidige samenstelling:

geleding naam
Voorzitter Ann Van Deun
Secretaris Mariska Raeymakers
Schepen Sus Vissers
Beroepen Georgette Herrijgers
Cultuurraad Liliane Vanhove
Gemeenteraad Leo Geysen
Gemeenteraad Els Van Hasselt
Gemeenteraad Luce Ceuppens
Gemeenteraad Willy Van Hasselt
Gemeenteraad Koen Van Putte
Jeugdraad Eva Dupuis
Landbouw Ronny Van Looveren
Natuurpunt Marieke Berkvens
Natuurpunt Bart Verschueren
Natuurpunt Jorne Quirynen
Natuurpunt Jacques Lens
Onderwijs Luc Anthonissen
Ouderen Frans Van Hees
Sportraad Ivo Schoofs
Watering Yves Gericke Van Herwijnen
WBE Ludo Reynaerts
Werknemers Frans Cornelissens