Publieke inspraak voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 vaststel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. Daarbij geef je de milieueffecten aan die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota download je via www.volvanwater.be of www.mervlaanderen.be. Vervolgens ga je naar dossierdatabank en geef je de referentie PL0259 in.
Liever op papier inkijken? Dat kan op het gemeentehuis.

 

Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage, ga naar www.mervlaanderen.be of bel het gratis nummer 1700.