De belastingreglementen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma’s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren. We onderscheiden 2 soorten van belastingen: de aanvullende belastingen en andere gemeentelijke belastingen.

De invordering van een belasting
De aanvullende belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door het bestuur dat belast is met de invordering van de hoofdbelasting.

Voor de specifieke gemeentelijke belastingen stelt het college van burgemeester en schepenen het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar. Vanaf dat ogenblik heeft de financieel directeur een titel om over te gaan tot de inning van de belasting. In uitzonderingsgevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd, tegen afgifte van een kwitantie, een onderscheidingsteken, een vignet, een zegel... In geval de contante belasting niet kan worden geïnd, zal ze worden gevat in een kohier.

Overzicht belastingreglementen
Hieronder een overzicht van de geldende belastingreglementen in de gemeente Wuustwezel. Deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 en op deze website gepubliceerd op datum van 6 december 2019. Deze reglementen treden in werking op 1 januari 2020 en vervangen dan de belastingreglementen van 2013.