Subsidieaanvraag organisatie grote sportactiviteit

Subsidieaanvraag organistatie grote sportactiviteit

* enkel voor door de gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen
 

Contactpersoon + adres

Subsidiëring erkende verenigingen voor de organisatie van grote sportactiviteiten.

Artikel 1: Doel
Het gemeentebestuur wil het organiseren van grote sportactiviteiten door erkende verenigingen in de gemeente stimuleren.
Een grote sportactiviteit is een activiteit waaraan minimum 100 individuele deelnemers of 8 ploegen deelnemen. Aan volgende voorwaarden dient eveneens voldaan te worden:
-    de activiteit wordt georganiseerd op Wuustwezels grondgebied;
-    de activiteit richt zich voornamelijk tot inwoners van Wuustwezel;
-    het bestuur van de sportraad dient een advies uit te brengen over het project aan het College van Burgemeester en Schepenen;

Artikel 2: Doelgroep
Verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad (jeugdraad, cultuurraad, ouderenadviesraad, welzijnsraad), uitgezonderd de gemeentelijke sportraad. De verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad kunnen voor deze activiteiten subsidies krijgen via hun jaarlijkse subsidieaanvraag.

Artikel 3:
Minstens 2 maanden voor de activiteit dient een aanvraag ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen met opgave van de geraamde kosten.

Uiterlijk 30 dagen na de georganiseerde sportactiviteit dient er een bewijsvoering te gebeuren op het voorgeschreven formulier. Deze bewijsvoering dient eveneens te bevatten:
-    naam en contactadres van de vereniging;
-    datum van de sportactiviteit;
-    plaats van de sportactiviteit;
-    omschrijving van de sportactiviteit;
-    rekeningnummer van de vereniging;
-    een financieel verslag met exact cijfermateriaal: uitgaven en inkomsten;
-    kopies van de originele rekeningen;
-    een schatting van het aantal deelnemers;
-    een schatting van het aantal toeschouwers.

Artikel 4:
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van subsidies en bepaalt de bedragen, na advies van het bestuur van de gemeentelijke sportraad. De betaling kan enkel gebeuren indien de gemaakte onkosten voldoende werden bewezen.

Artikel 5:
Per sportactiviteit kan 50% van de gemaakte kosten tot maximaal 250 euro worden uitbetaald.

Artikel 6:
De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren binnen de 30 dagen volgend op het binnenbrengen van de nodige bewijsvoering.

Artikel 7:
Wanneer een vereniging meerdere initiatieven per jaar wil organiseren, kan er slechts één in aanmerking komen voor betoelaging.